Procés Participatiu

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

QUÈ ÉS L'OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Creada el 2011, l'Aliança per al Govern Obert (OGP, per les seues sigles en anglés) es fonamenta la necessitat que els governs siguen transparents, inclusius, participatius i capaços de rendir comptes a la ciutadania.

Es tracta d'una aliança mundial que inclou més de 150 governs (estatals, regionals i locals) i més de 3.000 organitzacions de la societat civil de tots els continents. Es tracta d'un espai d'intecanvi d'experiències i aprenentatges per a la millora de les necessitats en  govern obert de forma eficient i equitativa.

L'OGP Local. És la part de l'aliança formada pels governs regionals i locals, creada l'any 2016. La seua raó de ser és la major proximitat d'aquests governs proveïdors de serveis públics amb la ciutadania. A més, els compromisos regionals i locals acostumen a ser més ambiciosos i generen uns resultats més sòlids que els que s'estbleixen a escala estatal. Molts membres d'OGP local empren els seus plans d'acció per a aterrar, impulsar i implementar esforços i estratègies globals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

La Comunitat Valenciana i l'OGP. La Comunitat Valenciana ens hem incorporat a OGP local des del darrer mes de maig, junt a Astúries. Altres territoris com Catalunya, el País Basc i Aragó també en formen part. Els punts forts de la nostra candidatura per a formar part de l'OGP han estat:

  • El marc estable de col·laboració amb altres institucions (FVMP, diputacions, ajuntaments, universitats públiques, CVJ, etc.).
  • El nostre marc normatiu sòlid en bon govern.
  • L'execució de projectes pioners com els pressupostos participatius autonòmics.
  • El desenvolupament d'eines tecnològiques per a afavorir l'accés a la informació i la participació.

El Consell Valencià de la Joventut és el partner de la societat civil que participa en el projecte.

El Pla d'Acció. Com a nous membres de l'OGP hem de presentar un pla d'acció que continga les línies de treball i les accions que ens permeten la implementació, en matèria de bon govern, participació i transparència.

El pla d'acció ha d'estar vinculat als cicles electorals, per la qual cosa tindrà una durada de sis mesos. Les línies de treball del pla giraran al voltant de la creació de xarxes, la transparència inclusiva i el foment de la cultura del govern obert.

PROCÉS PARTICIPATIU

El pla d'acció s'ha de condissenyar entre institucions i amb la societat civil, atés que es tracta d'un pla del conjunt del territori valencià.

Es realitzaran sessions online i presencials. Concretament es farà, per a cada part del territori, una sessió explicativa (online), i una sessió presencial. Posteriormen es durà a terme una sessió conjunta de devolució de resultats.

PLA D'ACCIÓ DE LA OGP

Pla d'acció de la Comunitat Valenciana aliança per al govern obert (PDF); en anglés (PDF).

AVALUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

Els membres d'OGP Local hauran d'identificar

Los miembros de OGP Local deberán identificar un ens de monitoratge que durà a terme una avaluació independent del pla d'acció. L'ens de monitoratge pot ser un tercer com una institució supervisora independent, un mecanisme de rendició de comptes integrat a la plataforma d'OGP (per exemple, un grup de treball parteix de l'espai de co-creació) o qualsevol part independent que siga adequada al context local (per exemple, una institució d'investigació o acadèmica). El mecanisme haurà de ser recolzat pels actors no governamentals que formen part del procés d'OGP. En el cas de la Generalitat Valenciana, l'ens que realitza l'avaluació és la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (SEE).

La SEE haurà de realitzar les següents informes:

  • Avaluació inicial: ofereix un diagnòstic sobre el procés de co-creació, així com sobre la qualitat del disseny dels compromisos inicials. L'informe d'avaluació inicial ja s'ha entregat, pots veure'l ací.
  • Avaluació de la implementació dels compromisos: analitza els resultats de cada compromís una vegada que han sigut implementats completament o al final del pla d'acció, la qual cosa ocórrega primer. L'avaluació de la implementació dels compromisos haurà d'enviar-se a tot tardar un mes després de la implementació de que un compromís haja conclòs.
  • Exercici final d'aprenentatge: té l'objectiu d'identificar i analitzar lliçons apreses una vegada que el pla d'acció arriba a la fi del seu cicle. L'exercici final d'aprenentatge i l'informe amb el resum de les lliçons de l'exercici amb els passos a seguir haurà de dur-se a terme a tot tardar dos mesos després del final del pla d'acció. A més d'enviar d'enviar de manera electrònica els informes esmentats anteriorment, la/el POC local haurà d'enviar informes trimestrals sobre els avanços en els seus compromisos a través d'una plataforma virtual que es troba en el lloc d'OGP Local.