Visualització de contingut web

Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 276 de 18/11/2003)

  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV 7464 de 12/02/2015)

  • DECRET 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV 7260 de 22/09/2015)

  • ORDRE 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 7798 de 06/06/2016)

  • Resolució de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions per al període 2016-2019. (Aprovació Pla estratègic de subvencions per al període 2016-2019)
  • Resolució de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'actualitza el Pla estratègic de subvencions per al període 2016-2019. (Actualització Pla estratègic de subvencions per al període 2016-2019)
  • Resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2022. (Aprovació Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2022)