Visualització de contingut web

Fase 8 - Resultats

L'objecte d'aquesta fase és donar a conéixer a la ciutadania el resultat final del procés de consulta, dotant al mateix de la transparència necessària i adoptant les mesures oportunes per què les persones que han participat en el procés puguen ser coneixedores de la destinació final de les seues propostes.

El resultat de la votació s'obtindrà ordenant els projectes per nombre de vots. Per a incorporar un projecte al llistat, aquest no haurà de superar el pressupost restant en eixe àmbit (si el supera, se seleccionarà el següent amb major nombre de vots).

En cas d'empat en nombre de vots, s'optarà pels projectes registrats primer.

En cas d'incompatibilitat entre projectes, s'optarà pel que tinga més vots.

* S'aplicarà un límit del 20% del crèdit dels pressupostos participatius a cada Conselleria per a evitar una sobrecàrrega i assegurar el seu correcte funcionament (encara que es garantirà que cada unitat territorial tinga un projecte assignat, fins i tot encara que supere eixe 20%).

 

* Les propostes assumides son aquelles que no han sigut seleccionades segons la Comissió Tècnica d'Avaluació per tractar-se de propostes que, o bé ja estan sent executades per la Generalitat, o es troben recollides, plantejades o en vies d'estudi en els diferents plans i programes d'acció política de la Generalitat i que, per tant, no poden ser estudiades o considerades individualment, sinó en el conjunt de viabilitat del pla o programa concret de cada Conselleria. D'aquesta manera, malgrat ser qualificades com a "inviables", es troben ja assumides dins de la futura execució de la Generalitat.