Fase 5 - Avaluació de propostes

L'objecte d'aquesta fase és realitzar un estudi tècnic de les propostes que han superat les fases anteriors, estudiant la seua viabilitat tècnica i financera dins dels paràmetres establits en aquests pressupostos participatius i la seua valoració econòmica.

S'avaluaran les propostes a partir d'aquests criteris:

  • Ser finançables dins dels capítols pressupostaris II, IV i VI.

  • No superar l'import global dels pressupostos participatius.

  • Ser executables en els anys 2022 i 2023.

  • No tractar-se d'un projecte ja assumit prèviament fora dels pressupostos participatius.

  • Altres criteris d'inviabilitat considerats per les persones avaluadores.

Una vegada descartades les propostes inviables, les persones avaluadores definiran més els projectes viables i els atorgaran una valoració econòmica. S'enviarà un informe a les persones autores de les propostes i aquelles viables passaran a votació.

 

* Les propostes assumides son aquelles que no han sigut seleccionades segons la Comissió Tècnica d'Avaluació per tractar-se de propostes que, o bé ja estan sent executades per la Generalitat, o es troben recollides, plantejades o en vies d'estudi en els diferents plans i programes d'acció política de la Generalitat i que, per tant, no poden ser estudiades o considerades individualment, sinó en el conjunt de viabilitat del pla o programa concret de cada Conselleria. D'aquesta manera, malgrat ser qualificades com a "inviables", es troben ja assumides dins de la futura execució de la Generalitat.