Visualització de contingut web

Fase 2 - Presentació de propostes

En aquesta fase la ciutadania tindrà la possibilitat de proposar, exposar i debatre iniciatives que milloren la Comunitat Valenciana a través del portal de participació GVA Participa.

Podràs presentar totes les propostes que consideres (podran estar dirigides a qualsevol de les àrees territorials, independentment de la teua localitat de residència). Pots presentar-les de manera individual o en nom d'una associació o col·lectiu. Has de presentar-les exclusivament de manera telemàtica a través de GVA Participa.

Les propostes poden referir-se als següents capítols pressupostaris:

  • Capítol II, de reparacions, manteniment, arrendament i conservació d'edificis i instal·lacions i material de transport, neteja, compra de material no inventariable, subministraments i, en general, treballs realitzats per empreses.

  • Capítol IV, de transferències corrents a administracions públiques, a institucions sense fi de lucre, a empreses i a famílies. No s'acceptaran transferències a persones o entitats concretes.

  • Capítol VI, d'inversions reals en noves infraestructures i béns d'ús general, béns de patrimoni històric artístic i cultural, edificis i altres construccions, material de transport, mobiliari i estris o béns de caràcter immaterial com les despeses de recerca i desenvolupament.

  • Manual de presentació de propostes als pressupostos participatius.

  • Llistat de propostes presentades