Visualització de contingut web

Avís legal

Marc normatiu:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat).

Titularitat del Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa:

La Direcció General de Transparència i Participació és l'òrgan titular del Portal de Participació Ciutadana de la Generalitat, GVA Participa. Aquest portal conté enllaços web a llocs web d'entitats terceres, la política de privacitat de les quals no és responsabilitat de la Direcció General de Transparència i Participació.

Política de privacitat:

A continuació, li oferim informació sobre la política de protecció de dades de la Direcció General de Transparència i Participació.

Finalitat del tractament:

El registre i anàlisi de les opinions, propostes o suggeriments ciutadans relatius a les polítiques públiques.

Legitimació:

Així quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment el mateix haurà de ser donat mitjançant una clara acció afirmativa.

Drets de les persones interessades:

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que es duguen a terme de les seues dades per part de la conselleria o organisme que gestione la seua sol·licitud. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, potabilitat i limitació del tractament davant la conselleria o organisme que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si és procedent, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Consulte la informació addicional sobre el tractament de dades personals en la Generalitat.

Conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la seua finalitat.

Comunicació de les dades:

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden identificar-se les comunicacions al Síndic de Greuges, els jutges, tribunals...

Analítica web:

A fi de publicar les dades estadístiques sobre l'ús del Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa, es recullen a través de Google Analytics i s'analitzen les dades sobre visites, visitants, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, duració de la visita, dia amb més visites, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, les 10 seccions més vistes del portal, les 5 primeres ciutats d'origen de les visites, el nombre de visites per tipus de trànsit i el nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta.

Ús de cookies:

La Direcció General de Transparència i Participació no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP -Protocol d'Internet- d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del portal i la utilització de les diverses opcions i utilitats del portal).

Avís legal:

El Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa, és de titularitat de la Direcció General de Transparència i Participació de la Generalitat, amb domicili en el Passeig de l'Albereda, 16, 46010 - València, i està constituït pels llocs web associats als dominis.

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips i marques, entre altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la Generalitat, i quan siga procedent al seu sector públic instrumental, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Reutilització de la informació pública:

Sense perjudici del que preveu la normativa en matèria de reutilització de la informació pública, la modalitat general bàsica i prioritària per a la posada a la disposició de la informació reutilitzable serà sense subjecció a condicions específiques ni llicències prèvies, aplicant-se únicament les condicions generals recollides en l'article 63 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.