Visualització de contingut web

Auditoria Ciutadana

 

 

Què és una auditoria ciutadana?

Per què una auditoria des de la ciutadania?

Com puc formar part d'un equip auditor?

Com duu a terme la Generalitat estes auditories?

II Auditoria Ciutadana

I Auditoria Ciutadana

 

Què és una auditoria ciutadana?

L'auditoria ciutadana és un mecanisme de participació i de rendició de comptes a través del qual la ciutadania, formalitzada com a Equip Auditor, examina i avalua l'activitat governamental i la gestió pública a partir de l'anàlisi d'una determinada política pública, amb la intenció de verificar que aquesta és conforme a Dret i introduir possibles millores. Persegueix, llavors, dos objectius: previndre la corrupció en l'activitat governamental i millorar l'eficiència en la gestió pública.

El desenvolupament d'aquest instrument de participació troba el seu marc legal en la Llei 4/2023 de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana, i entronca amb la línia 14 «Innovació en polítiques de participació ciutadana» de les Línies d'acció estratègica de Transparència, Participació i Qualitat Democràtica 2023-2027, la qual estableix com a objectiu la implementació de l'Auditoria Ciutadana com a ferramenta d'avaluació de polítiques públiques en la Generalitat.

 

Per què una auditoria des de la ciutadania? 

En l'actual context de desafecció política i de crisi de la democràcia representativa, la participació ciutadana en l'avaluació de polítiques públiques ha sigut objecte d'estudi des de diferents perspectives, tant polítiques com acadèmiques, posant-se en valor que constitueix un recurs valuós per a empoderar a la societat civil de cara a avançar cap a una governança compromesa i assolir la sostenibilitat democràtica.

L'estudi «Co-disseny del mecanisme d'auditoria ciutadana per al seguiment i avaluació de les polítiques i serveis públics de la Generalitat Valenciana», realitzat en el marc d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Politècnica de València durant l'exercici 2022, defineix l'Auditoria Ciutadana Compromesa (d'ara endavant ACC) com: "un mecanisme de participació ciutadana, centrat en les persones, que desplega un conjunt d'accions, normatives, garanties, instruments i espais de diàleg, intercomunicació i acció col·lectiva" (Boni, Calabuig i Leivas, 2022: Memòria d'activitats: Co-disseny del mecanisme d'auditoria ciutadana per al seguiment i avaluació de les polítiques i servicis públics de la Generalitat Valenciana. Octubre 2022). 

El paper fonamental de l'Equip Auditor, format per membres de la societat civil en el seu conjunt (representada, no representada, experta, no experta, autòctona, migrant, etc.), transcendeix el tradicional rol passiu de la ciutadania com a destinataria de la informació pública i la rendició de comptes per part de l'Administració Pública, posant-la al centre com un subjecte actiu directament involucrat i políticament compromés. Així mateix, existeix una ferma voluntat política de reconèixer les múltiples diversitats que travessen els diferents actors sociopolítics, especialment en el cas dels col·lectius històricament exclosos de la presa pública de decisions (com ara bé la població jove, de la tercera edat, amb diversitat funcional, dones, migrants, poble gitano, etc.).

 

Com puc formar part d'un equip auditor?

L'article 23 «Auditoria Ciutadana» de la Llei 4/2023 de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana estableix el marc legal per a l'elecció de la ciutadania cridada a participar en l'auditoria, la qual es realitzarà de manera transparent, mitjançant sorteig d'entre les persones que hagen manifestat interés en participar en els processos d'avaluació; així mateix, estableix que els representants de les entitats ciutadanes del Consell de Participació Ciutadana participaran en qualsevol auditoria ciutadana convocada. Es garantirà en l'Equip Auditor l'equilibri entre dones i homes, persones joves, adultes i majors, la representació territorial, i la presència tant de persones expertes com no expertes. Està previst que aquest marc siga desenvolupat reglamentariament en el futur. 

 

Com duu a terme la Generalitat aquestes auditories?

L'instrument d'Auditoria Ciutadana Compromesa està desenvolupant-se en el marc del Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de Presidència de la Generalitat Valenciana, i la Universitat Politècnica de València, per al foment de les activitats de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana, durant l'exercici 2024.

La Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic defineix els convenis com acords amb efectes jurídics orientats a un fi comú de caràcter no contractual, adoptats per les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents i les Universitats públiques, bé entre si, bé amb subjectes de dret privat. 

En aquest cas, està col·laborant-se amb l'entitat INGENIO (CSIC-UPV), un institut d'investigació mixt transdisciplinar i plural, composat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), el qual es dedica a estudiar les relacions entre ciència, tecnologia i innovació i el paper d'aquestes en les societats actuals, centrant-se en els següents cinc àmbits d'investigació:

 1. Capacitats d'Innovació Territorial i d'Organització
 2. Col·laboració i Co-creació de Coneixements
 3. Disseny i Avaluació de Polítiques d'Innovació
 4. Educació, Ocupació i Habilitats
 5. Innovació ambiental i social per a la sostenibilitat

Pots obtenir més informació sobre INGENIO (CSIC-UPV) en el següent enllaç: INGENIO [CSIC - Universitat Politècnica de València] - Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 

 

2024: II Auditoria Ciutadana 

Per a l'exercici 2024, la col·laboració entre la Direcció General de Transparència i Participació i la Universitat Politècnica de València (en el marc del Conveni per al Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana), se centra en el desenvolupament d'un segon projecte pilot d'Auditoria Ciutadana Compromesa de la següent política pública: la Convocatòria de 2022 de subvencions per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme en la Generalitat Valenciana.
 
 
 

I Auditoria Ciutadana:

2023: Projecte pilot: Auditoria Ciutadana Compromesa (Projecte pilot: Auditoria Ciutadana Compromesa. Juliol 2023) 

El projecte pilot d'Auditoria Ciutadana Compromesa (ACC), centrat en el servei públic d'Atenció Presencial de quatre oficines PROP situades en les tres províncies de Comunitat Valenciana, es desenvolupa en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana durant l'exercici 2023, subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Universitat Politècnica de València, a través de l'Equip Tècnic d'INGENIO (CSIC-UPV). 

Es desenvolupa a partir dels resultats i recomanacions de l'estudi «Co-disseny del mecanisme d'auditoria ciutadana per al seguiment i avaluació de les polítiques i serveis públics de la Generalitat Valenciana», realitzat per INGENIO (CSIC-UPV) l'exercici anterior.

L'objectiu d'aquest projecte pilot d'ACC és implementar un mecanisme de participació ciutadana que permeta a la societat civil expandir les seues capacitats col·lectives d'apropiació, comunicació, deliberació i resiliència per tal de involucrar-se en el co-disseny, seguiment, avaluació i implementació de les polítiques públiques a nivell autonòmic, provincial i municipal; busca promoure la transparència i la rendició de comptes, així com la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics, a través de la participació activa de la ciutadania.

 

2022: Co-disseny del mecanisme d'auditoria ciutadana per al seguiment i avaluació de les polítiques i servicis públics de la Generalitat Valenciana (Co-disseny del mecanisme d'auditoria ciutadana per al seguiment i avaluació de les polítiques i servicis públics de la Generalitat Valenciana) 

El co-disseny d'un mecanisme d'auditoria ciutadana per a avaluar polítiques públiques en la Generalitat Valenciana es desenvolupa en el marc del conveni entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (CPTCQD-GVA), i la Universitat Politècnica de València (UPV), per al foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana, durant l'exercici 2022.

El procés de co-disseny s'estructura en les següents etapes:

 1. Planificació: definició dels objectius de l'estudi, el cronograma i el pressupost, entre altres elements, junt amb la Direcció General de Participació Ciutadana (DGPC-GVA).
 2. Revisió de literatura: estudi de la literatura d'experiències d'auditoria ciutadana desenvolupades a nivell estatal i internacional, amb l'objectiu d'identificar els principis i valors fonamentals de l'instrument i els criteris que orientaran els futurs processos d'auditoria ciutadana compromesa (ACC). Els resultats d'aquesta investigació són entregats a la DGPC-GVA.
 3. Difusió: divulgació del procés participatiu a la ciutadania. L'equip investigador formula una carta d'invitació a les persones participants, la qual va és utilitzada per a fer la convocatòria i difondre el procés participatiu per part de la DGPC-GVA.
 4. Participació: facilitació del procés en diverses sessions participatives. A partir dels resultats de la revisió de la literatura i de les recomanacions ciutadanes formulades en el procés participatiu, es proposa una definició d'ACC.
 5. Anàlisi de resultats: es formula una sèrie de recomanacions per a orientar el reglament del mecanisme d'auditoria ciutadana aplicat a polítiques públiques, així com els futurs processos i experiències pilot associats.

 

2021: Conveni Participació Ciutadana (Participación Ciudadana 2021)

L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament del projecte de Pressupostos Participatius del Portal de Participació Ciutadana, GVA Participa, per part de l'Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada de la Universitat Politècnica València (IUMPA-UPV), amb la finalitat d'implementar un procés participatiu amb impacte sobre les actuacions a les quals destinar part del pressupost de la Generalitat. 

Llavors, la col·laboració entre la Conselleria de Participació i la Universitat Politècnica de València s'instrumenta a través d'activitats relacionades amb el foment, desenvolupament i realització de tasques relacionades amb els processos de participació ciutadana i foment de l'associacionisme, durant l'exercici 2021.

Per tal d'assolir el citat objectiu general, es defineixen els següents objectius específics: 

 1. Anàlisi de les subvencions atorgades a les entitats ciutadanes durant l'any 2020, mitjançant la creació i inclusió en el Portal de Participació Ciutadana de la Generalitat d'un visor d'anàlisi interactiva que sistematitze les dades relatives a aquestes.
 2. Anàlisi dels processos de pressupostos participatius de la Conselleria realitzats durant 2021, a partir de la creació i inclusió en el Portal de Participació Ciutadana de la Generalitat d'un visor d'anàlisi que permeta obtindre informació de la totalitat de les fases del procés i reculla tant les propostes seleccionades com les descartades.
 3. Difusió de l'activitat de transparència i dels processos participatius, conjuntament amb l'Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada de la UPV (IUMPA-UPV) i amb l'Observatori de Dades Obertes i Transparència (GVA-UPV).
 

Antecedents

Pots consultar les memòries d'activitats dels anteriors convenis amb la Universitat Politècnica en el següent enllaç: Universitat Politècnica de València - Generalitat Valenciana